สินเชื่อ "ธอส.-กบข." ครั้งที่ 8
20-02-2012
นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับพันธมิตร

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำโครงการ "บ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 8" มอบ
สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0% ต่อปี นาน 7 เดือนแรก เดือนที่ 8-24 คิดอัตราดอกเบี้ยMRR-2.00% ต่อปี หลังจากนั้น
คิดอัตรา MRR-1.00% ต่อปี (กรณีกู้ชำระหนี้หรือซื้ออุปกรณ์ คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR)ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย
MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี สามารถกู้ได้สูงสุด110% ของราคาประเมิน กำหนดยื่นกู้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์-30
ธันวาคม 2555 และทำนิติกรรมภายใน 30 มีนาคม2556